วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

astronaut : รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู 2563

:: รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู :: การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ผลงานโดย : สมนึกโปรดักชั่น

1. นายสาวิทย์ แก้วทวี

2. นายภูมิพัฒน์ พุทธศิริ

3. นายวงศกร ชูช่วย

4. นายธนภัทร มินสาคร

5. นายอิษฏ์ บัวขาว

————————————

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้ง สร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์