วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ห้องเรียนมีชีวิต : รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู 2563

:: รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู :: การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ผลงานโดย : NoobProduction

1. นายนพพล ฤกษ์ชัยภูมิ

2. นายวัจน์กร งามพรสิน

3. นายณัฐดนัย อ่ำอิ่ม

4. นางสาวอริยา ปัญจพิสุทธิ์ศรี

————————————

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้ง สร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์