วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ “วันครู 2563” เรื่อง ครูก้าว (Modern teacher)

รางวัลรองชนะเลิศสปอตโทรทัศน์ เรื่อง ครูก้าว (Modern teacher) ทีม ด.ถือกล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป.พิจิตร เขต 1 การประกวดสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของครู และสำนึกในพระคุณของครู เป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู สปอตโทรทัศน์ เรื่องนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และเป็นลิขสิทธิ์ของ ทีม ด.ถือกล้อง ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอก