วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ว.21 ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปริ้น

ซึ่งหน้าปก13แฟ้ม ที่ใช้สำหรับประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 ที่ได้นำมาฝากคุณครูในครั้งนี้มีองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะว.21เลยค่ะไปดูตัวอย่างหน้าปกแฟ้มและองค์ประกอบต่างๆ
กันเลย

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3.ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง