ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ

สำหรับในปี 2563 นี้ มีบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)

2. พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

4. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์

6. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ

7. ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ

8. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย