วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ก้าวให้ไกล ไปให้ทัน : รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์วันครู 2563

:: รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์วันครู :: การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ผลงานโดย : Ladies jingabell

1. นางสาวจิราพร สิงห์โตทอง

2. นางสาวจันจิรา นาขันดี

3. นางสาวภัทรวรรณ เกตุสมพงษ์

4.นางสาวสรัญญา เอี่ยมอำนวย

5. นางสาวเพียมอัมพร ดีเป็นแก้ว

————————————

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้ง สร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์